szybki kontakt:

Kom. 739907264

Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta.

Kancelaria Biegłych Rewidentów Księga Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisana jest pod numerem 2916 na listę podmiotów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Badamy sprawozdania finansowe podmiotów na terenie województwa śląskiego, małopolskiego o ościennych.


Badamy roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone według polskich przepisów ustawy o rachunkowości jak Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Oprócz badania rocznych sprawozdań finansowych oferujemy również:

  • przeglądy śródroczne,
  • badania sprawozdań założycieli spółek akcyjnych dotyczące wkładów niepieniężnych oraz badanie wycen tych wkładów,
  • badania z zakresu rachunkowości i działalności podmiotów gospodarczych,
  • badania planów przekształceń, podziałów i połączeń jednostek gospodarczych,
  • przeglądy sprawozdań finansowych,
  • badanie dokonywane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego,
  • wyceny akcji spółki a trybie art. 79 ust 4c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem